NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 2019

Thứ Ba, 09/07/2019, 15:50 GMT+7

Cấp uỷ, Chính quyền triển khai quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; doanh nghiệp khai thác, phương tiện hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý về các vấn đề liên quan đến biển đảo Việt Nam.Tổ chức tuyên tuyền treo băng rôn tại trụ sở chính, trụ sở các đại diện cảng vụ trực thuộc với khẩu hiệu:

- Tại trụ sở cơ quan từ ngày 05/6: “Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội

* Từ ngày 08/6 tại trụ sở các Đại diện.

- Tại trụ sở đại diện Hà Tiên:“Chung tay hành động vì biển xanh không rác”

- Tại trụ sở đại diện Hòn Chông: “Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển”

- Tại trụ sở đại diện Phú Quốc: “Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”  

 

Trước và sau ngày diễn ra ngày môi trường thế giới;Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, phương tiện chấp hành nghiêm theo kế hoạch đề ra./. Tin: CVHHKG