Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 01/10/2021, 14:12 GMT+7

Ngày 09/09/2021 Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong toàn đơn vị. Thông qua cuộc thi nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.