Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Thứ Hai, 23/05/2022, 14:27 GMT+7

Thực hiện công văn số 1324/CHHVN-KHCNMT ngày 29/04/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hưởng ứng và triển khai thực hiện các nội dung như:

- Tuyên truyền, phổ biến tới tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các doanh nghiệp vận tải trong khu vực quản lý;

- Các hoạt động truyền thông như đăng bài tuyên truyền trên trang Wed, treo băng rôn tại cổng ra vào của đơn vị, tuyên truyền giáo dục phù hợp đến các đối tượng quản lý như: Các doanh nghiệp vận tải, các đại lý hàng hải trong khu vực quản lý nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, thói quen hằng ngày về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Thời gian thực hiện: từ ngày 29/4/2022 đến ngày 06/05/2022.