Kế hoạch truyền thông năm 2022

Thứ Sáu, 17/06/2022, 15:28 GMT+7

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NĂM 2022

CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-CVHHKG

ngày 06/06/2022 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang)

I.MỤC ĐÍCH

1. Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành lĩnh vực hàng hải; công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và những nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động và quá trình thực hiện, kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2022.

2. Kêu gọi các cơ quan liên quan và doanh nghiệp, người dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam về lĩnh vực hàng hải nói chung và an toàn - an ninh hàng hải nói riêng. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ từ các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đối với những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc của ngành hàng hải.

3. Đẩy mạnh công tác tuyền thông góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, cổ vũ tinh thần lao động, nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành hàng hải.

II. QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU

1. Quan điểm

a) Công tác truyền thông gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, Đại diện trực thuộc.

b) Đảm bảo tính chủ động trong công tác truyền thông, theo quan điểm “chủ động định hướng, cung cấp thông tin thay vì đối phó, xử lý khủng hoảng”. Mỗi cán bộ, công chức của đơn vị là một tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả về thông tin hoạt động của ngành đối với người thân, bạn bè và nhân dân.

c) Công tác truyền thông phải kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của ngành hàng hải. Xây dựng, củng cố niềm tin, niềm tự hào về ngành hàng hải trước tiên từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành hàng hải; tiếp đến xây dựng, củng cố niềm tin, sự ghi nhận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về những thành tựu, đóng góp quan trọng của ngành hàng hải đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

d) Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

2. Yêu cầu

a) Công tác truyền thông của đơn vị thuộc thường xuyên, liên tục, cần thực hiện một cách nghiêm túc, có chiều sâu, đảm bảo tính hệ thống, nhất quán về quan điểm, chỉ đạo của đơn vị, của lãnh đạo đơn vị.

b) Nâng cao tính chủ động đối với công tác truyền thông; tăng cường mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí; thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin từ báo chí và dư luận xã hội, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí, nâng cao tính dự báo và chủ động định hướng dư luận xã hội về những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

c) Xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

d) Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Luật báo chí, Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội khóa 13, Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của Bộ Giao thông vận tải và các quy định pháp luật liên quan khác.

đ) Nâng cao hiệu quả và tính chủ động việc lấy ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia, các Hội, hiệp hội, các doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác dự báo tác động xã hội … trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Cục, của Chính phủ, Quốc hội liên quan đến lĩnh vực hàng hải. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo các phòng, Đại diện trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang trong hoạt động phối hợp, cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tấn báo chí.

e) Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của các cơ quan, đơn vị trong ngành để thực hiện tốt kế hoạch truyền thông chung cũng như để xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất trong hoạt động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung Năm 2022, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tập trung tuyên truyền, phổ biến những 3 nội dung chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; công tác an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải, pháp luật an toàn giao thông cho công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam, doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong lĩnh vực hàng hải;

- Tuyên truyền về quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển cho ngư dân.

2. Giải pháp thực hiện

a) Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp báo nhằm thông báo hoặc lấy ý kiến góp ý trong quá trình xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về hàng hải; qua đó chủ động trao đổi, làm rõ những thông tin, những vấn đề còn vướng mắc, thống nhất quan điểm, huy động sự ủng hộ của các cơ quan có liên quan, ngành địa phương, các đối tượng chịu tác động trực tiếp trong việc xây dựng các chính sách về lĩnh vực hàng hải.

b) Tổ chức các sự kiện truyền thông, tuyên truyền mang tính cộng đồng, xã hội như các hội nghị, hội thảo, Lễ ra quân, Lễ phát động…

c) Ban hành thông cáo báo chí; xây dựng các ấn phẩm truyền thông (sổ tay, phóng sự, clip, tài liệu hướng dẫn, cẩm nang….).

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao, cập nhật về kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, kỹ năng trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thông tin, truyền thông của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tập huấn cho các phóng viên theo dõi ngành hàng hải về những kiến thức cơ bản trong hoạt động hàng hải, những kiến thức chuyên ngành cơ bản trong các lĩnh vực hàng hải.

e) Tập hợp và huy động sự tư vấn, tham mưu từ các nhà khoa học, các cố vấn, chuyên gia có uy tín, hiểu biết về ngành hàng hải và các lĩnh vực liên quan.

g) Tăng cường tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây nóng, các công cụ tiếp nhận và tư vấn thông tin về các chính sách hàng hải. Tổ chức các sự kiện, chương trình, hội nghị, hội thảo theo kế hoạch truyền thông năm 2022 như:

- Hội nghị Asean vận tải hàng hải lần thứ 42;

- Trao cấp giấy chứng nhận thuyền viên nữ đầu tiên tại Việt Nam…;

- Các hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông lĩnh vực hàng hải.

h) Khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai các nhiệm vụ nhằm động viên, cổ vũ và khích lệ tinh thần, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị;

i) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực hàng hải;

j)Tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết viết về ngành hàng hải. k) Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông lĩnh vực hàng hải, bảo vệ môi trường biển đảo;

l) Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải.

3. Phương tiện truyền thông (chủ yếu đưa lên trang Wed của đơn vị, treo băng rôn tại khu vực cơ quan)

a) Tổ chức truyền thông theo phương châm đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức thông qua: Hội thảo; Hội nghị; Chương trình tập huấn; Các buổi sinh hoạt, giao lưu của cơ quan, đơn vị…

b) Tuyên truyền trực tiếp tới từng đối tượng theo nội dung, mục tiêu cụ thể. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan báo chí trong ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Pháp Chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, Đại diện thuộc trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai các nội dung của Kế hoạch truyền thông này, đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời và tiết kiệm, cụ thể như sau:

a) Triển khai và theo dõi, đôn đốc các phòng, Đại diện trực thuộc thực hiện Kế hoạch truyền thông của đơn vị;

b) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các buổi tuyên truyền, tọa đàm thường kỳ hoặc đột xuất;

c) Theo dõi, tổng hợp, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội về ngành hàng hải, những thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội; chủ động phân tích, đánh giá thông tin và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phương án giải quyết những sự cố, những khủng hoảng về truyền thông; định kỳ báo cáo lãnh đạo.

e) Phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo dõi truyền thông tham gia đầy đủ các buổi giao ban, các buổi tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác thông tin báo chí của các cơ quan quản lý báo chí của Đảng và nhà nước.