Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ Giao thông vận tait quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Thứ Năm, 03/08/2017, 10:17 GMT+7