• 1. Trạm Cảng vụ Hàng hải tại Bãi Vòng
  • 1. Vị trí, chức năng

   Trạm Cảng vụ Hàng hải tại Bãi Vòng là đơn vị trực thuộc Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Phú Quốc làm nhiệm vụ thường trực thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực Bãi Vòng và phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải.

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Tổ chức thường trực 24/7 để thực hiện các nhiệm vụ sau:

   -  Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến và các khu neo đậu, chuyển tải;

   - Thực hiện thủ tục cho tàu thuyền và phương tiện thủy nội địa vào, rời các cầu, bến cảng, khu neo đậu, chuyển tải theo quy định;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải và tổ chức phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được giao quản lý;

   2.2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   2.3. Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; các quy định, quy chế của cơ quan;

   2.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải tại khu vực Bãi Vòng;

   2.5. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   2.6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải;

   2.7. Quản lý, điều động phư­ơng tiện, thiết bị, tài sản được giao;

   2.8. Phối hợp với bộ đội biên phòng, bộ đội chủ lực và chính quyền xã đảo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh khi có yêu cầu;

   2.9. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Đại diện thực hiện các nhiệm vụ có liên quan;

   2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   3. Cơ cấu tổ chức

   Trạm Cảng vụ Hàng hải tại Bãi Vòng gồm có Trưởng Trạm và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Phú Quốc được giao.

   4. Nguyên tắc hoạt động

   4.1. Giám đốc, Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Trạm chủ yếu thông qua Trưởng Trạm;

   4.2. Trưởng Trạm điều hành hoạt động của Trạm theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Trạm chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Trưởng Đại diện và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý.

 • 2. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Cà Mau
  • 1. Vị trí, chức năng

    - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Cà Mau là đơn vị trực thuộc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực được giao theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang;

   - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

   2. Khu vực được giao quản lý:

   Vùng nước cảng biển Cà Mau bao gồm:

   a) Vùng nước cảng biển Cà Mau tại khu vực Năm Căn;

   b) Vùng nước cảng biển Cà Mau tại khu vực cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc.

   Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển được giao tại khoản a, b, Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Cà Mau còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng biển thuộc địa phận các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu.

   3. Nhiệm vụ

   3.1. Tổ chức thường trực 24/7 tại các khu vực được giao quản lý để thực hiện các nhiệm vụ sau:

   - Thực hiện thủ tục hành chính cấp phép tàu thuyền đến, rời, tiến hành các hoạt động tại cảng biển và khu vực được giao quản lý; lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền và điều động cho tàu thuyền đi tránh bão; tiếp nhận, xử lý thông tin tàu thuyền trước khi đến, rời và hoạt động tại cảng biển, các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn;

   - Xem xét, chấp nhận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, bảo dưỡng, chạy thử tàu; lặn khảo sát; trục vớt tài sản chìm đắm; cung ứng hoa tiêu;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải và phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao quản lý; tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp quản lý;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động luồng hàng hải, hệ thống báo hiệu hàng hải trong phạm vi khu vực được giao quản lý;

   - Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tham gia hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao khu vực hàng hải;

   - Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

   3.2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   3.3. Tham mưu Giám đốc về việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   3.4. Tham gia: sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển tại khu vực hàng hải được giao quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của đơn vị;

   3.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải khác tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao khu vực hàng hải theo quy định;

   3.6 Chủ trì tổ chức công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được giao, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác ngoài vùng nước cảng biển; phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý;

   3.7. Chủ trì hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực được giao quản lý theo quy định;

   3.8. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   3.9 Tổ chức tiếp công dân; tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc;

   3.10. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao quản lý theo quy định;

   3.11. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ ... mà đơn vị thu hộ theo qyi định của pháp luật, quy trình, quy tắc kiểm soát thu của cơ quan;

   3.12. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và phương án khoán chi của đơn vị;

   3.13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải;

   3.14. Quản lý, điều động phương tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện;

   3.15. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan;

   3.16 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   4. Cơ cấu tổ chức

   4.1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Cà Mau được sử dụng con dấu riêng của Đại diện khi lãnh đạo Đại diện ký văn bản;

   4.2. Biên chế của Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Cà Mau gồm có Trưởng Đại diện, Phó Trưởng Đại diện, trưởng trạm theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của Cảng vụ.

   5. Nguyên tắc hoạt động

   5.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Đại diện chủ yếu thông qua Trưởng Đại diện;

   5.2. Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Đại diện theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý;

   5.3. Phó Trưởng Đại diện giúp việc Trưởng Đại diện, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đại diện, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

    

 • 3. Trạm Cảng vụ Hàng hải tại Nam Du
  • 1. Vị trí, chức năng

   Trạm Cảng vụ hàng hải tại Nam Du là đơn vị trực thuộc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang làm nhiệm vụ thường trực thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực Nam Du và phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải.

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Tổ chức thường trực 24/7 để thực hiện các nhiệm vụ sau:

   -  Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu hoạt động tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, phương tiện thủy nội địa;

   - Thực hiện thủ tục cho tàu thuyền và phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo theo qui định;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải và tổ chức phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được giao quản lý.

   2.2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   2.3. Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; các qui định, quy chế của cơ quan;

   2.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, doanh nghiệp cảng, bến tại đầu tuyến Nam Du;

   2.5. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao;

   2.6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải;

   2.7. Quản lý, điều động phư­ơng tiện, thiết bị, tài sản được giao;

   2.8. Phối hợp với bộ đội biên phòng, bộ đội chủ lực và chính quyền xã đảo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh khi có yêu cầu;

   2.9. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Đại diện thực hiện các nhiệm vụ có liên quan

   2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   3. Cơ cấu tổ chức

   Trạm Cảng vụ Hàng hải tại Nam Du gồm có Trưởng Trạm và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ được giao.

   4. Nguyên tắc hoạt động

   4.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Trạm chủ yếu thông qua, Trưởng Trạm;

   4.2. Trưởng Trạm điều hành hoạt động của Trạm theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Trạm chịu trách nhiệm trước Giám đốc, và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý.

 • 4. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Hà Tiên
  • 1. Vị trí, chức năng

    - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Hà Tiên là đơn vị trực thuộc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực được giao theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang;

   - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Hà Tiên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

   2. Khu vực được giao quản lý:

   - Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Hà Tiên.

   - Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển được giao, Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Hà Tiên còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng biển thuộc địa phận thành phố Hà Tiên.

   3. Nhiệm vụ

   3.1. Tổ chức thường trực 24/7 tại các khu vực được giao quản lý để thực hiện các nhiệm vụ sau:

   - Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển;

   - Giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   - Xem xét, chấp nhận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, bảo dưỡng, chạy thử tàu; lặn khảo sát;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải và phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao; tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp quản lý;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động luồng hàng hải, hệ thống báo hiệu hàng hải trong khu vực được giao;

   - Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tham gia hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao;

   - Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

   3.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   3.3. Phối hợp với Phòng pháp chế tham mưu Giám đốc về việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   3.4. Tham gia: sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển tại khu vực được giao quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của đơn vị;

   3.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải khác tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   3.6. Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực quản lý theo quy định;

   3.7. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   3.8. Phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao quản lý theo quy định;

   3.9. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   3.10. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ ... mà đơn vị thu hộ theo qui định của pháp luật, quy trình, quy tắc kiểm soát thu của cơ quan;

   3.11. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và ph­ương án khoán chi của đơn vị;

   3.12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải;

   3.13. Quản lý, điều động phư­ơng tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện;

   3.14. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan;

   3.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   4. Cơ cấu tổ chức

   4.1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Hà Tiên được sử dụng con dấu riêng của Đại diện khi lãnh đạo Đại diện ký văn bản;

   4.2. Biên chế của Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Hà Tiên gồm có Trưởng Đại diện, Phó Trưởng Đại diện, trưởng trạm theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của Cảng vụ.

   5. Nguyên tắc hoạt động

   5.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Đại diện chủ yếu thông qua Trưởng Đại diện;

   5.2. Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Đại diện theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý;

   5.3. Phó Trưởng Đại diện giúp việc Trưởng Đại diện, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đại diện, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

 • 5. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Hòn Chông
  • 1. Vị trí, chức năng

    - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Hòn Chông là đơn vị trực thuộc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực được giao theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang;

   - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Hòn Chông có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

   2. Khu vực được giao quản lý:

   a) Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Hòn Chông;

   b) Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Bình Trị;

   Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển được giao tại khoản a, b, Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Hòn Chông còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng biển thuộc địa phận huyện Kiên Lương.

   3. Nhiệm vụ

   3.1. Tổ chức thường trực 24/7 tại các khu vực được giao quản lý để thực hiện các nhiệm vụ sau:

   - Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển;

   - Giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   - Xem xét, chấp nhận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, bảo dưỡng, chạy thử tàu; lặn khảo sát;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải và phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao; tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp quản lý;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động luồng hàng hải, hệ thống báo hiệu hàng hải trong khu vực được giao;

   - Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tham gia hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao;

   - Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

   3.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   3.3. Phối hợp với Phòng pháp chế tham mưu Giám đốc về việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   3.4. Tham gia: sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển tại khu vực được giao quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của đơn vị;

   3.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải khác tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   3.6. Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực quản lý theo quy định;

   3.7. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   3.8. Phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao quản lý theo quy định;

   3.9. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   3.10. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ ... mà đơn vị thu hộ theo qui định của pháp luật, quy trình, quy tắc kiểm soát thu của cơ quan;

   3.11. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và ph­ương án khoán chi của đơn vị;

   3.12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải;

   3.13. Quản lý, điều động phư­ơng tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện;

   3.14. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan;

   3.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   4. Cơ cấu tổ chức

   4.1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Hòn Chông được sử dụng con dấu riêng của Đại diện khi lãnh đạo Đại diện ký văn bản;

   4.2. Biên chế của Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Hòn Chông gồm có Trưởng Đại diện, Phó Trưởng Đại diện, trưởng trạm theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của Cảng vụ.

   5. Nguyên tắc hoạt động

   5.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Đại diện chủ yếu thông qua Trưởng Đại diện;

   5.2. Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Đại diện theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý;

   5.3. Phó Trưởng Đại diện giúp việc Trưởng Đại diện, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đại diện, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

 • 6. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Phú Quốc
  • 1. Vị trí, chức năng

    - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Phú Quốc là đơn vị trực thuộc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực được giao theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang;

   - Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Phú Quốc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

   2. Khu vực được giao quản lý:

   a) Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực An Thới;

   b) Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Bãi Vòng;

   c) Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Đá Chồng;

   Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển được giao tại khoản a, b, c, Đại diện Cảng vụ hàng hải tại Phú Quốc còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng biển thuộc địa phận các huyện Phú Quốc, Thổ Châu.

   3. Nhiệm vụ

   3.1. Tổ chức thường trực 24/7 tại các khu vực được giao quản lý để thực hiện các nhiệm vụ sau:

   - Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển;

   - Giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   - Xem xét, chấp nhận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, bảo dưỡng, chạy thử tàu; lặn khảo sát;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải và phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao; tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp quản lý;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động luồng hàng hải, hệ thống báo hiệu hàng hải trong khu vực được giao;

   - Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định;

   - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tham gia hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao;

   - Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

   3.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   3.3. Phối hợp với Phòng pháp chế tham mưu Giám đốc về việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   3.4. Tham gia: sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển tại khu vực được giao quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của đơn vị;

   3.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải khác tại vùng nước cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   3.6. Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực quản lý theo quy định;

   3.7. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   3.8. Phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao quản lý theo quy định;

   3.9. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và khu vực được giao theo quy định;

   3.10. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ ... mà đơn vị thu hộ theo qui định của pháp luật, quy trình, quy tắc kiểm soát thu của cơ quan;

   3.11. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và ph­ương án khoán chi của đơn vị;

   3.12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về hàng hải;

   3.13. Quản lý, điều động phư­ơng tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện;

   3.14. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan;

   3.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

   4. Cơ cấu tổ chức

   4.1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Phú Quốc được sử dụng con dấu riêng của Đại diện khi lãnh đạo Đại diện ký văn bản;

   4.2. Biên chế của Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Phú Quốc gồm có Trưởng Đại diện, Phó Trưởng Đại diện, trưởng trạm theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính được giao của Cảng vụ.

   5. Nguyên tắc hoạt động

   5.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Đại diện chủ yếu thông qua Trưởng Đại diện.

   5.2. Trưởng Đại diện điều hành hoạt động của Đại diện theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân cấp quản lý.

   5.3. Phó Trưởng Đại diện giúp việc Trưởng Đại diện, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đại diện, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

 • 7. Phòng Tài vụ
  •  

   1. Vị trí, chức năng

   Phòng Tài vụ là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc về công tác tài chính, kế toán theo quy định.

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của Phòng;

   2.2. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc trong xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của Cảng vụ hàng hải;

   2.3. Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản được nhà nước giao, kinh phí do nhà nước cấp; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, ghi chép sổ sách kế toán theo quy định;

   2.4. Thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính và các nghĩa vụ thanh toán công nợ;

   2.5. Thực hiện việc tính, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài giờ và các khoản thanh toán khác cho người lao động của đơn vị theo quy định hiện hành;

   2.6. Thực hiện việc lập dự toán để đảm bảo cho các hoạt động quản lý của cơ quan theo quy định pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam;

   2.7. Thực hiện theo quy định về dự toán thu, chi, nộp ngân sách Nhà nước, thanh toán các chế độ, chính sách khác về tài chính trong nội bộ đơn vị;

   2.8. Phối hợp với các phòng chuyên môn, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ hàng hải thực hiện chế độ kiểm kê, giám sát mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định hiện hành; phối hợp thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan;

   2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

   3. Cơ cấu tổ chức

   3.1. Phòng Tài vụ được sử dụng con dấu của Cảng vụ khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc;

   3.2. Biên chế của Phòng Tài vụ gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ hàng hải được giao.

   4. Nguyên tắc hoạt động

   4.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng;

   4.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công;

   4.3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

 • 8. Phòng Thanh tra, An toàn, an ninh Hàng hải
  • Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng hải và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ; tiếp nhận, xử lý các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng hải, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ trong hoạt động hàng hải;

   2.2. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm hành chính; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý;

   2.3. Thực hiện về công tác thanh tra chuyên ngành

   a) Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm để báo cáo Giám đốc Cảng vụ hàng hải trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

   b) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành hàng hải, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên trong các lĩnh vực sau:

   - Bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong xây dựng cảng biển; quản lý, khai thác cảng, bến; bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải; cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển;

   - Quản lý, khai thác luồng hàng hải, kết cấu hạ tầng cảng biển, hệ thống trợ giúp hàng hải;

   - Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;

   - Hoạt động vận tải biển và dịch vụ hàng hải;

   - Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, quản lý, tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển;

   - Hoạt động của hoa tiêu hàng hải;

   - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng hải, báo cáo, điều tra, xử lý tai nạn hàng hải;

   c) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của đơn vị;

   d) Tổ chức tiếp công dân; chủ trì tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc;

   đ) Tham mưu cho Giám đốc về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan;

   e) Chủ trì công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

   2.4. Thực hiện nhiệm vụ về công tác an toàn, an ninh hàng hải

   a) Chủ trì tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, cụ thể là:

   - Kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý;

   - Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải;

   - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

   b) Chủ trì công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý;

   c) Chủ trì công tác kiểm tra an toàn container tại các cảng biển trong khu vực quản lý; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển;

   d) Chủ trì xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền;

   đ) Chủ trì tổ chức công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác ngoài vùng nước cảng biển; phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý;

   e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt;

   g) Chủ trì phê duyệt và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật;

   h) Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại hàng hải;

   2.5 Phối hợp với Cảng vụ HH Cần Thơ thực hiện kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài đến cảng;

   2.6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

   2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

   3. Cơ cấu tổ chức

   3.1. Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc;

   3.2. Biên chế của Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ được giao;

   4. Nguyên tắc hoạt động

   4.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng;

   4.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công;

   4.3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

    

 • 9. Phòng Pháp Chế
  • 1. Vị trí, chức năng

   Phòng Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp chế hàng hải; việc cấp phép, điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển; tiếp nhận, xử lý các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng hải theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các văn bản về quản lý hoạt động hàng hải thuộc thẩm quyền của Giám đốc;

   2.2. Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế về hàng hải, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

   2.3. Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép tàu thuyền và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin tàu thuyền trước khi đến, rời và hoạt động tại cảng biển, các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn;

   2.4 Thực hiện trực, tiếp nhận, theo dõi thông tin đường dây nóng, báo cáo lãnh đạo Cảng vụ hàng hải xử lý theo thẩm quyền;

   2.5. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cảng vụ hàng hải theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam;

   2.6. Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển;

   2.7. Thực hiện xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải; thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định;

   2.8. Đề xuất kế hoạch điều động tàu thuyền đi tránh bão, tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển;

   2.9. Đề xuất việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

   2.10. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy và tổ chức giám sát thực hiện trong khu vực quản lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   2.11. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải, các công trình vượt sông; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý;

   2.12. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển theo thẩm quyền;

   2.13. Chủ trì thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển trong khu vực quản lý;

   2.14 Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật;

   2.15. Tổ chức thực hiện cảnh giới, đảm bảo không để xảy ra các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường;

   2.16. Kiểm tra an toàn cầu cảng, bến bãi, kho bãi, hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải, dịch vụ hậu cần sau cảng;

   2.17. Chủ trì thực hiện giám sát giá dịch vụ hàng hải; quản lý vận tải biển; tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và giữa các đảo được giao;

   2.18. Chủ trì thực hiện công bố thông báo hàng hải theo thẩm quyền;

   2.19. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   2.20. Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại hàng hải;

   2.21. Chủ trì thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

   2.22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

   3. Cơ cấu tổ chức

   3.1. Phòng Pháp chế được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

   3.2. Biên chế của Phòng Pháp chế gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ hàng hải được giao.

   4. Nguyên tắc hoạt động

   4.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

   4.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

   4.3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.

 • 10. Phòng Tổ chức, Hành chính
  • 1. Vị trí, chức năng

   Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, quân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. 

   2. Nhiệm vụ

   2.1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng;

   2.2. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ hàng hải hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam;

   2.3. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ hàng hải. Xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

   2.4. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đại diện Cảng vụ hàng hải và các Trạm trực thuộc Cảng vụ hàng hải; tham mưu, đề xuất thành lập, giải thể các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đại diện, Trạm Cảng vụ hàng hải theo quy định;

   2.5. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và phân cấp quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam;

   2.6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; công tác tiền lương, nâng bậc lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, thôi việc cho công chức, viên chức và người lao động;

   2.7. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động;

   2.8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo quy định; thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động;

   2.9. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm;

   2.10. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bao gồm:

   a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu;

   b) Sao y bản chính, sao lục, phôtô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm thuộc đơn vị.

   2.11. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan, bao gồm:

   a) Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của đơn vị, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách;

   b) Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện thủy, bộ của đơn vị;

   c) Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo các nội dung liên quan đến phần mềm làm thủ tục tàu thuyền, trang Web của Cảng vụ; các trang thiết bị văn phòng; hệ thống điện, nước của đơn vị;

   d) Chủ trì tham mưu cho Giám đốc trong thực hiện công tác đầu tư; mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị;

   e) Chủ trì tham mưu cho Giám đốc trong xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ của đơn vị.

   2.12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;

   2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

   3. Cơ cấu tổ chức

   3.1. Phòng Tổ chức - Hành chính được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc;

   3.2. Biên chế của Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ hàng hải được giao.

   4. Nguyên tắc hoạt động

   4.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng;

   4.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công;

   4.3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó.