STT
Tên văn bản
Tải về
Cập nhật Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành
Cập nhật Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành
Cập nhật Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành
Thông tư sửa đổi một số điều thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo điều tra tai nạn hàng hải
chức năng nhiệm vụ
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 54/2013/TT-BGTVT NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ SỸ QUAN KIỂM TRA TÀU BIỂN
Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải
Thông tư Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
Thông tư quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi GCN KNCM hoa tiêu hàng hải và GCN vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
Thông tư quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng
Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư quy định về thu, nộp, quản lý sử dụng phí. Kiểm tra, cấp GCN quốc tế vê an ninh cảng biển
Thông tư quy định về thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lí lịch liên tục của tàu biển
Trang 1 / 3