V/v phối hợp công tác thông tin tuyên  truyền

Phối hợp trong công tác thông tin

Thứ Hai, 11/12/2023, 14:31 GMT+7

Thực hiện văn bản số 13785/BGTVT-VT ngày 01/12/2023 về phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo và yêu cầu các Cảng vụ hàng hải tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3