BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 ------------                                                                                                 --------------------------------

      Số 130/QĐ - TCCB - LĐ                                                                                              Hải phòng, ngày 13/03/1995

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

THÀNH LẬP CẢNG VỤ KIÊN GIANG 

-----------------

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

    Căn cứ Nghị định số 239/HĐBT ngày 29/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về việc thành lập Cục Hàng hải Việt Nam.

    Căn cứ Quyết định số 31/TTg ngày 02/02/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam.

    Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam 1990;

    Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ - PC ngày 23/5/1998  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Cảng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang được phép mở ra cho tàu buôn nước ngoài ra vào; 

    Căn cứ thoả thuận giữa Cục Hàng  hải Việt Nam  và Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang ngày 02/3/1995;

    Theo đề nghị của ông Trưởng ban Pháp chế Hàng hải và ông Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động  Cục Hàng hải Việt Nam.

 

QUYỀT ĐỊNH

Điều 1: 

    Nay Thành lập Cảng vụ Kiên Giang trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam trên cơ sở Cảng vụ Hòn Chông tỉnh Kiên Giang chuyển thành;

    Mọi tài sản, tiền vốn, trụ sở, lực lượng lao động....., của Cảng vụ Hòn Chông được chuyển thành tài sản, tiền vốn, trụ sở, lực lượng lao động...vv, của Cảng vụ Kiên Giang.

Điều 2:

    1. Cảng vụ Kiên Giang là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng hải tại vùng nước Cảng Hòn Chông và khu vực Hàng hải thuộc tỉnh Kiên Giang.

    2. Cảng vụ Kiên Giang có tư cách pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, được sử dụng con dấu riêng về hoạt động theo chế độ Dự toán, thu chí do Cục Hàng hải Việt Nam duyệt theo chế độ hiện hành.

    3. Cảng vụ Kiên Giang do Giám đốc lãnh đạo, có phó Giám đốc, kế toán trưởng và một số cán bộ giúp việc.

    - Giám đốc Cảng vụ Kiên Giang do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm.

    - Phó giám đốc, kế toán trưởng do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ Kiên Gaing.

    4. Quy chế và tổ chức hoạt động của Cảng vụ Kiên Giang do Giám đốc Cảng vụ Kiên Giang xây dựng và trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng, Trưởng các Ban thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục trưởng chi Cục Hàng hải Việt Nam  tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Cảng vụ Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1.                                                                                             CỤC TRƯỞNG (đã ký)                                           

* Đồng kính gửi:                                                                                         ĐINH NGỌC VIỄN

- UBND tỉnh Kiên Giang;

- Sở GTVT tỉnh Kiên Giang;

- Cảng Hòn Chông;

- HĐBT; Cục HHVN;

- Công đoàn CHHVN;

- Lưu: TCCB - LĐ; HCLT.