Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thứ Hai, 23/05/2022, 10:44 GMT+7

Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2022. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hưởng ứng và triển khai thực hiện các nội dung như:

- Tập chung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí vai trò tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển tới công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các doanh nghiệp vận tải trong khu vực quản lý.

- Các hoạt động truyền thông như đăng bài tuyên truyền trên trang Wed, treo băng rôn với khẩu hiệu “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” tại cổng ra vào của đơn vị, tuyên truyền giáo dục phù hợp đến các đối tượng quản lý nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, thói quen hằng ngày nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

Thời gian tổ chức các hoạt động: từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/06/2022.