Cập nhật Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành

Thứ Hai, 25/05/2020, 08:48 GMT+7

Ngày 21/02/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT- BGTVT  về việc quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2020, bãi bỏ Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn ti thiểu của tàu biển Việt Nam.