Cập nhật Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành

Thứ Tư, 05/08/2020, 09:23 GMT+7

Ngày 23/07/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán đóng mới tàu biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 09 năm 2020.